༸གོང་ས་མཆོག

ྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོརྋརྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་བཞེད་དགོངས་ལྟར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ནས་རྟ་ཕོའི་ཉིན་ལམ་གཅིག་གི་སར་ཆོས་འཁོར

Read this page in: inསྐད།